Kota Bahru Bandar Kota Bharu Kota Bharu Kelantan Malaysia
A:
B: Kota Bahru Bandar Kota Bharu Kota Bharu Kelantan Malaysia

See on Google Maps